NATIONEN

11901022_10205914385916634_600926229_o

Vår organisation:

Nationsmötet

Nationens högst beslutande organ. Alla medlemmar har rösträtt på Nationsmötet. Sammanträder tre gånger per termin. Här beslutas saker som förtroendeval, budget, lägesrapporter och inriktning.

Inspector och Proinspector

Jan-Eric Larsson är Nationens Inspector och håller ett vakande öga på nationens verksamhet. Inspector är Nationens främste företrädare, vilket bland annat innebär att han är ordförande på Nationsmötet och i Seniorskollegiet. Våra Proinspectorer, Ola Troedsson och Emma Odsell Jangö, hjälper också till med detta och håller ett extra öga på frågor gällande nationens ekonomi. Proinspector kan sägas vara vice Inspector.

Seniorskollegiet

Nationens styrelse. Förbereder ärenden inför Nationsmötet och diskuterar strategiska riktlinjer för Nationen. Förbereder även val till valberedningens ordförande och ledamöter.

Seniorsnotarie

För protokoll vid Nationsmöten och Seniorskollegiets möten samt tillser att dessa justeras och anslås. Har även rösträtt inom seniorskollegiet.

Quratelet

Quratelet är nationens högsta verkställande organ och består av två heltidare, qurator och proqurator ekonomi, samt fyra halvtidare, proqurator social, PR-Chef, notarie och källarmästare. Heltidarna har under ett år tagit studieuppehåll för att arbeta för nationen, medan halvtidarna gör det vid sidan av sina studier. Det åligger Quratelet att leda nationens verksamhet samt att aktivt verka för mångfald och jämlikhet inom nationen och aktivt motverka diskriminerade behandling i nationens verksamhet att rådfråga seniorskollegiet inför större investeringar eller beslut av större strategisk betydelse samt att vidtaga de åtgärder som ålägges dem av nationsmöte eller seniorskollegiet.

Förmän

Vart och ett av Nationens utskott består av en eller flera förmannaposter samt eventuella tjänstemän. Nationsmötet bestämmer vilka utskott och vilka förmannaposter Nationen har.

Förman åligger:
– att efter bästa förmåga utföra, utveckla och leda arbetet inom sitt utskott
– att ansvarsfullt handha de resurser som Nationen ställer till förfogande
– att tillsammans med ProQurator Social kontinuerligt utvärdera och förbättra utskottets arbete
– att utbilda nya förmän inom sitt utskott
– att efter möljigaste mån, deltaga vid diverse förmannaaktiviteter

Valberedningen

Förbereder alla Nationens val till förtroendeuppdrag, utom de val som förbereds av Seniorkollegiet.

Husstyrelsen

Nationen äger det hus som vi använder, Snapphanegården. Detta förvaltas av husstyrelsen. Bostadshusets ekonomi förvaltas skiljt från Nationen men Nationsmötet, dvs. Nationens medlemmar, fastställer slutligen bostadhusets räkenskaper samt beviljar ansvarsfrihet. I bostadshusets styrelse sitter förutom Inspector, Proinspector samt Qurator även representanter från vardera studentkorridor.

Revisorer

Catja Freiburghaus och Anders Nelsson ställer upp som Nationens ideella revisorer. De granskar Nationens räkenskaper och förvaltning.